Lions Club Teplice

Lions Club Teplice
z. s., D-122

Přijímání nových členů

Klubová setkání

Členové LC Teplice se pravidelně schází na společných setkáních, která probíhají vždy první úterý v měsíci v hotelu Prince de Ligne v Teplicích od 18.00 hodin. Jsou většinou rozdělena na dvě části, formální a neformální. V první formální části členové řeší organizační chod klubu včetně charitativní činnosti, plánování svých aktivit a přijímaní nových zájemců o členství. V neformální části u večeře se prohlubují vzájemné kontakty a diskutují se aktuální témata.

Přijímání nových členů

Nový člen může být navržen pouze stávajícím členem klubu, což nejdříve projedná předsednictvo klubu a poté hlasováním všichni členové klubu. Kandidát se účastní dvou měsíčních schůzek jako host a na třetí měsíční schůzce po vzájemném hlubším seznámení může být přijat. O přijetí nového člena je hlasováno a kandidát je přijat, pokud s jeho přijetím vyslovilo souhlas více než 90% hlasů všech přítomných členů klubu. Po přijetí svým podpisem stvrdí nový člen bezvýhradný souhlas se stanovami klubu a s povinnostmi z nich pro něho vyplývajícími. Jeho nacionále jsou zapsány do seznamu aktivních členů klubu. Nový člen se zavazuje jednat podle Lionského kodexu a stanov klubu a platit členské příspěvky klubu.

Stanovy

Členové LC Teplice jsou povinni respektovat stanovy klubu.

Partneři a sponzoři
Město Teplice Web D-122